tel. 41 357 78 10

Małżeństwo

„Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela” (Mt 19, 6)

Małżeństwo jest przymierzem między ochrzczonymi, mężczyzną i kobietą, którzy tworzą ze sobą wspólnotę życia i miłości, skierowaną na dobro małżonków oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa (KPK, kan. 1055). Sam Bóg jest twórcą małżeństwa. Wpisane jest ono bowiem w samą naturę mężczyzny i kobiety, którzy wyszli z ręki Stwórcy (KDK 48). Małżeństwo nie jest więc instytucją czysto ludzką, ale pochodzi ono od Boga, który stwarza człowieka z miłości i do miłości (KKK 1604). Mężczyzna i kobieta są stworzeni wzajemnie dla siebie, aby tworzyć parę małżeńską.

Wymagane jest:

 • Aby w sprawie zawarcia sakramentu małżeństwa narzeczeni zgłosili się do Kancelarii Parafialnej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu.
 • Ukończenie przez narzeczonych 18. roku życia. Dla mężczyzny zwolnienie od tej granicy wieku nie jest przewidziane. Kobieta, która ukończyła 16 rok życia, może uzyskać zgodę. Wymagane jest wówczas spotkanie rodziców z Księdzem Proboszczem i wyrażenie pisemnej zgody na zawarcie małżeństwa przez ich dziecko oraz uzyskanie dyspensy Biskupa Ordynariusza.
 • Ukończone przez narzeczonych Kursu przedmałżeńskiego oraz wzięcie udziału w spotkaniach w Poradni Życia Rodzinnego (w tych spotkaniach narzeczeni mogą uczestniczyć w innych parafiach niż zamieszkania).
 • Spisanie protokołu przedślubnego co najmniej 3 miesiące wcześniej przed datą zawarcia małżeństwa ze względu na zapowiedzi przedślubne (wymagane dokumentu do protokołu przedmałżeńskiego wymienione są poniżej). Po wcześniejszym ustaleniu z Księdzem Proboszczem terminu spisania protokołu przedmałżeńskiego, oboje narzeczeni, w ustalonym wcześniej terminie zgłaszają się do kancelarii.

Dokumenty wymagane do spisania protokołu:

 1. Świadectwo Chrztu Świętego do ślubu kościelnego, jeśli sakrament Chrztu Świętego został udzielony w innej parafii niż parafia, gdzie ma być zawarty związek małżeński. Na świadectwie tym powinna się znajdować adnotacja o przyjęciu Sakramentu Bierzmowania, jak i adnotacja stwierdzająca, czy nie zostało zawarte małżeństwo z inną osobą. Jeżeli z jakiś powodów nie ma w księdze chrztów adnotacji o przyjęciu Bierzmowania, należy poprosić o stosowny dokument z parafii, gdzie się go przyjęło. Ważność wydania Świadectwa Chrztu do ślubu kościelnego wynosi 3 miesiące od daty ślubu. Jeżeli w/w dokument wystawiony będzie na nazwisko, które jest już nieaktualne, należy wówczas w pierwszej kolejności dokonać zmiany w księdze chrztów na podstawie Pełnego Aktu Urodzenia z USC, gdyż taki dokument jest nieważny.
 2. Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego wydane w 3 egzemplarzach, które będzie stanowiło podstawę do sporządzenia aktu małżeństwa. Ważność tego dokumentu upływa po 3 miesiącach. Po przyjęciu Sakramentu Małżeństwa jeden egzemplarz otrzymują nowożeńcy, jeden pozostaje w parafii, a jeden przez parafię jest przekazany do Urzędu Stanu Cywilnego.
 3. Zgoda na zawarcie małżeństwa w tutejszej parafii z parafii zamieszkania jednego z narzeczonych tylko w przypadku, gdy oboje narzeczeni mieszkają poza naszą parafią.
 4. Dowody osobiste lub inne dokumenty potwierdzające tożsamość.
 5. Jeżeli jest już zawarty ślub cywilny należy dostarczyć Akt Zawarcia Małżeństwa z USC.
 6. Osoby owdowiałe przynoszą Akt Zgonu współmałżonka.
 7. Zaświadczenie o uczestnictwie w Kursie przedmałżeńskich oraz z Poradni Życia Rodzinnego. Jeśli w/w spotkania trwają, bądź dopiero będą w późniejszym terminie zaświadczenia należy dostarczyć wówczas najpóźniej na tydzień przed planowanym ślubem.
 8. Spisane na kartce dane dotyczące świadków ślubu (nazwiska i imiona, wiek, adresy zameldowania).
 9. Narzeczeni podają również informację dotyczącą przyjęcia I Komunii Świętej (miejsce i datę przyjęcia I Komunii Świętej) – należy więc sobie przypomnieć w/w datę i miejsce przyjęcia.

Zapowiedzi przedślubne:

Po spisaniu protokołu przedślubnego kapłan wydaje zapowiedzi przedślubne dla narzeczonych, którzy zamieszkują na terenie innej parafii. Zapowiedzi te należy zanieść do danej Kancelarii Parafialnej i ustalić termin odbioru. Po odebraniu zapowiedzi należy je dostarczyć z powrotem do parafii, w której odbędzie się ceremonia ślubna. Brak zapowiedzi równoważny jest z niemożnością udzielenia Sakramentu Małżeństwa.

Spowiedź przedślubna:

Po spisaniu protokołu przedmałżeńskiego narzeczeni otrzymują kartki do spowiedzi przedślubnej, które dostarcza się w dniu ślubu do kancelarii. Do Sakramentu Pokuty i Pojednania narzeczeni przystępują dwukrotnie. Pierwsza Spowiedź powinna odbyć się po spisaniu protokołu przedślubnego, a druga – tuż przed ślubem, by w stanie łaski uświęcającej przystąpić do Sakramentu Małżeństwa.

W dniu ślubu:

Nowożeńcy i świadkowie przychodzą do zakrystii co najmniej 15 minut przed rozpoczęciem liturgii sakramentu małżeństwa. Przekazują kapłanowi obrączki, kartki ze spowiedzi przedślubnej, ewentualnie zaległe dokumenty. Następnie w księdze sakramentów małżeństwa składają podpisy.

Przewiń na górę