tel. 41 357 78 10

Cmentarz

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO RZYMSKOKATOLICKIEJ PARAFII SW.· JANA APOSTOŁA I EWANGELLISTY W PIŃCZOWIE

Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie instrukcji  Biskupa Kieleckiego z dnia 28·czerwca 2017 r.

 • 1

Cmentarz jest miejsce spoczynku zmarłych i modlitwy za nich. Cmentarz jest świadectwem i kultury parafian, należy otoczyć go szacunkiem, zachować ciszę i powagę.

 • 2

Zarząd nad cmentarzem sprawuje Proboszcz Parafii św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Pińczowie.

 • 3

Czynności wynikające z obowiązujących aktów prawnych dotyczących cmentarzy i chowania zmarłych Proboszcz wykazuje przez wskazane osoby, na podstawie zawartej umowy. Wszelkich formalności związanychz funkcjonowaniem cmentarza, organizacją pogrzebów i miejscami nad grobami dopełnia się w kancelarii parafialnej.

 • 4

Za udostępnienie miejsca na cmentarzu pobierana jest opłata za grób, która jest aktualna przez 20 lat od dnia wniesienia opłaty. Opłaty pobiera się również za udostępnianie cmentarza od wykonujących tam pracę przedsiębiorców. Pieniądze z opłat przeznacza się na infrastrukturę i utrzymanie cmentarza. Opłaty przyjmuje Proboszcz parafii i potwierdza je odpowiednim dokumentem, który należy przechowywać.

 • 5

Dysponenci grobu obowiązani są do dbania o należyty wygląd grobów i ich otoczenia. Zachęca się do indywidualnego ubezpieczenia nagrobków (cmentarz posiada jedynie ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków). Opieka i dbałość o stan i estetyczny wygląd grobu i jego otoczenia należy do rodziny zmarłego lub opiekuna grobu. Śmieci powinny być wynoszone do śmietników segregowane wg zaleceń.

 • 6

Na terenie cmentarza zabrania się:

– picia alkoholu i przebywania w stanie nietrzeźwości,

– palenia papierosów

– jazdy wszelkimi pojazdami,

– wprowadzania zwierząt,

– niszczenia infrastruktury cmentarza,

– wyrzucania śmieci poza miejscami wyznaczonymi,

– zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnię miejsca grzebalnego,

– samowolnego ustawiania ławek, sadzenia drzew i wykonywania bruków,

– samowolnego wykonywania prac budowlanych.

 • 7

Należy uzyskać zgodę Proboszcza w celu dokonania następujących czynności na cmentarzu:

– przeprowadzania pogrzebu,

– wykonywania prac kamieniarskich,

– prowadzenia działalności handlowej,

– wjazdu pojazdami mechanicznymi,

– sadzenia usuwania drzew i krzewów,

– umieszczania reklam,

– utwardzania gruntu wokół grobu, w tym prac brukarskich,

– ustawiania przy grobie ławek na stałe przytwierdzonych do podłoża.

 • 8

Wykonawcy usług na cmentarzu zobowiązani są do:

– zachowania powagi miejsca,

– przestrzegania prawa i regulaminu,

– posiadania zarejestrowanej działalności gospodarczej i polisy Oc.

 • 9

Zabrania się wykonywania prac budowlanych bezpośrednio na alejkach, oraz wszelkich samowolnie podejmowanych, wszelkiego rodzaju działań gospodarczych w obrębie całego cmentarza.

 • 10

Przyjęcie zwłok do pochowania na cmentarzu następuj wyłącznie po przedstawieniu przez uprawnioną osobę wymaganych prawem dokumentów (karta zgonu).

 • 11

Parafia nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez firmy kamieniarskie, nie odpowiada też za akty wandalizmu i ich następstwa.

 • 12

W sprawach, których nie reguluje niniejszy regulamin, zastosowanie mają:

– instrukcja Biskupa Kieleckiego z dnia 28 czerwca 2017 r.,

– ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 r.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.

Proboszcz Parafii św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Pińczowie

 

Przewiń na górę